Aanvragen    Word vriend

Beleidsplan Cultuurfonds Oegstgeest

1. Het fonds

Cultuurfonds Oegstgeest is een netwerk van betrokken mensen die ten doel hebben het stimuleren en laten initiëren van projecten binnen de gemeenschap Oegstgeest die bijdragen aan de ontwikkeling van cultuur en kunst en behoud van cultureel erfgoed in brede zin.

2. Rechtsvorm

Cultuurfonds Oegstgeest is een stichting opgericht bij notariële akte. Op deze wijze is het afgescheiden vermogen gewaarborgd. Het bestuur bestaat uit minimaal drie bestuurders. De stichting wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

3. Ontstaan

Cultuurfonds Oegstgeest is ontstaan naar aanleiding van een initiatief vanuit de burgerij van Oegstgeest. De initiatiefnemers nemen thans deel in de klankbordgroep. De stichting is opgericht op 10 oktober 2013 en op 13 novenber 2013 aangeboden aan de huidige burgemeester van Oegstgeest, Els Timmers- Van Klink. Mevrouw Timmers-Van Klink is beschermvrouwe van het Cultuurfonds en deze titel wordt haar aangeboden bij haar afscheid als burgemeester in maart 2014.

4. Missie, Ambitie

Missie
Missie van het Cultuurfonds Oegstgeest:
Het Cultuurfonds Oegstgeest wil kunst en cultuur, cultuurhistorisch bewustzijn en de eigen culturele identiteit binnen de Oegstgeester gemeenschap bewaren dan wel stimuleren. Zodat alle generaties én volgende generaties kunnen blijven genieten van al het culturele waardevols dat Oegstgeest te bieden heeft en voortbrengt. Het fonds zet zich ervoor in dat er voor de toekomst een b(l)oeiend en gevarieerd cultuurlandschap zal blijven ontstaan in Oegstgeest.

Ambitie
Het is de ambitie van het Cultuurfonds Oegstgeest om als ANBI stichting (zonder winstoogmerk) zoveel draagvlak te verkrijgen bij iedereen die cultureel Oegstgeest een warm hart toedraagt, dat er voldoende gelden kunnen worden ingezameld voor het initiëren en ondersteunen van projecten op het gebied van kunst en cultuur die bijdragen aan de culturele identiteit van de Oegstgeester gemeenschap, ook als de grenzen van de huidige gemeente vervagen.
Daarnaast is het de ambitie om de eigen culturele identiteit van Oegstgeest te behouden en verder uit te dragen. En om bij alle generaties binnen de Oegstgeester gemeenschap betrokkenheid, creativiteit en eigen initiatief te bevorderen bij culturele activiteiten en plannen.

5. Doelgroep

De doelgroep van het cultuurfonds is onder te verdelen in drie groepen
1. die personen, bedrijven, en of instellingen die actief financieel willen bijdragen;
2. die personen of instellingen die mede door toedoen van het fonds een culturele manifestatie realiseren;
3. die personen die zijn te omschrijven als ‘het publiek’, alsmede de pers.

6. Doelstelling

Het Cultuurfonds Oegstgeest heeft tot doel om binnen de gemeenschap Oegstgeest projecten te stimuleren en te (laten) initiëren, die bijdragen aan de ontwikkeling van cultuur en kunst, in ruime zin.
Het Cultuurfonds Oegstgeest is een fonds dat private en publieke gelden inzamelt, beheert en verstrekt ten behoeve van ondersteuning en/of advisering van specifieke culturele bestemmingen die bijdragen aan de kwaliteit van het cultureel bewustzijn in Oegstgeest. Deze culturele bestemmingen worden ruim opgevat. Van literaire bestemmingen tot het stimuleren van schoolprojecten op het gebied van cultuur, kunstgeschiedenis, tot projecten van of voor beeldend kunstenaars, initiatieven m.b.t. muziek, toneel, dans en zang, cultureel erfgoed en historisch bewustzijn. En voor zowel kinderen als jongeren, ouderen en gezinnen.
Belangrijk is dat deze activiteiten in Oegstgeest plaatsvinden en (breed) gedragen worden door de Oegstgeester gemeenschap, ongeacht of Oegstgeest nu verder zal gaan als zelfstandige gemeente.
Met de bijdragen wil het Cultuurfonds de bewustwording van de eigen cultuurgeschiedenis, cultuur en waardevolle kunstuitingen binnen de eigen gemeenschap stimuleren, bijdragen aan behoud en bevorderen voor de toekomst. Zodat ook de jeugd kennis kan blijven nemen en genieten van al het waardevols dat Oegstgeest op dit gebied ‘in huis’ heeft.

7. Beleid

Het beleid is gericht op het werven van fondsen om de doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken.
Middels in te stellen commissies zullen fundraisingevenementen worden georganiseerd om fondsen te werven.
Middels daartoe ingestelde commissies zullen initiatieven die voldoen aan de doelstelling van de stichting worden beoordeeld volgens daartoe door het bestuur omschreven richtlijnen. Na beoordeling en goedkeuring zal een bedrag uit het fonds beschikbaar worden gesteld om de initiatieven te financieren. De goedkeuring vindt plaats door het bestuur, daarbij geadviseerd door een poule van deskundige adviseurs, alsmede de omvang van het beschikbaar gestelde bedrag.

8. Middelen

De middelen van de stichting worden gevormd door subsidies, donaties, (lijfrente)schenkingen, erfstellingen en legaten.
De werving vindt onder meer plaats middels de website, regionale media en via gerichte acties of evenementen. Donateurs kunnen een bedrag (vanaf 25 euro) overboeken naar de rekening van de stichting.
Bestuursleden en leden van de klankbordgroep benaderen actief bedrijven en prominente personen voor een bijdrage.

9. Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat thans uit:
Mevrouw drs. H. (Jetteke) Bolten-Rempt in de functie van voorzitter;
Mevrouw mr. L. (Linda) van de Oudeweetering als vice-voorzitter.
Mevrouw M.E.M.C. (Margriet) Lugt- Rethans in de functie van secretaris;
De heer E. (Erik) Greebe in de functie van penningmeester;
De heer J. (Jan) van Egmond, bestuurslid.

10. Klankbordgroep

Het Stimuleringscomité burgerinitiatieven bestaande uit Hans Ludo van Mierlo, Henk Visser, Joop Verdonk, Lucien Geelhoed, Jo Hermans, Jops van der Steenhoven en Inger van Zonneveld nemen deel in de klankbordgroep. Zij staan het bestuur bij met raad en daad.

11. Comité van Aanbeveling

Er is naast de klankbordgroep een Comité van Aanbeveling gevormd van een aantal betrokken en prominente Oegstgeestenaren, die hebben aangegeven achter de doelstellingen van het fonds te staan en het willen aanbevelen bij anderen.

12. Beschermvrouwe

Mevrouw E.M. (Els) Timmers-Van Klink, tot april 2014 burgemeester van Oegstgeest, is beschermvrouwe van het Cultuurfonds Oegstgeest.

Met haar naamsverbinding geeft de beschermvrouwe aan, het werk van de stichting Cultuurfonds Oegstgeest nuttig te vinden. De rol van beschermvrouwe verplicht tot niets. De beschermvrouwe verleent door naamsverbinding extra statuur aan de stichting. De beschermvrouwe adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.

Het bestuur biedt haar de gelegenheid een mening te geven over belangrijke nieuwe beleidsstukken van het bestuur.

Ze is welkom op alle openbare bijeenkomsten die de stichting zelf organiseert en heeft daar gratis toegang, kan projecten aanbevelen bij het bestuur. Zij is geen lid van het bestuur, heeft geen stemrecht of andere bevoegdheden. Zij kan desgewenst de verslagen van het bestuur inzien en vergaderingen van het bestuur bijwonen.